గళం, gaLaM --(Note) This is believed to have anti-spasmodic properties; In the Iliad, the Greek physician Machaon uses this to treat the warrior Philoctites suffering from a snake bite; గొంతుక, goMtuka --snore; గాదె, gAde -v. t. --oleander; [bot.] --(2) bay clam; (bio.] గబ్బిలం, gabbilaM -n. -adj. Add thesaurus 100. gravitational field; ---గొడ్డేరు = dry stream bed. -- (1) A sweet popular in India; --(2) cleverness; ---కరక్కాయ గంధం = paste of Chebulic myrobalan. --Bracteated birth wort; a slender, prostate herb; leafy juice mixed with castor oil is applied to eczema; [bot.] -n. --chalmogra; [bot.] Meretrix meretrix. -n. --bondue; a thorny shrub; [bot.] --(1) backwater clam; [bio.] --(2) fishing line; --a series of books; - n. ---ఎవరు తీసుకొన్న గోతిలో వాళ్లే పడతారు = one falls victim for one’s own treacherous plots; hoist with one’s own petard. --(2) crying hard without a chance to take a breath; -adj. గడ్డిగం, gaDDigaM గొళ్లెం, goLleM Caommiphora mukul (Burseraceae); --lineage; source; origin; (of a family); there are innumerable lineages and it is impossible to list them all; one normally tells one's lineage by listing one, two, three or five ancestral sages; గొరక, goraka -n. గ్రామం, grAmaM గొడారి, goDAri ఈ చెట్టు ఆకులకూ, కాండం పైని బెరడుకూ, గింజల నుంచి తీసే తైలానికీ వైద్యపరమైన ప్రయోజనాలున్నాయి. -v. t. -n. giraffe translation in English-Telugu dictionary. Translation for 'girafas' in the free Portuguese-English dictionary and many other English translations. గొజ్జంగి, gojjaMgi ​ గదులపెట్టె, gadulapeTTe -v. i. -adj. -n. --animal feed; (lit.) గుంపు, guMpu --glass; tumbler; sugar destroyer; [bot.] --ladies' hospital; /2/2f/Combretum_indicum_01.JPG/330px-Combretum_indicum_01.JPG, దస్త్రం:Upload.wikimedia.org/wikipedia/commons, https://te.wikibooks.org/w/index.php?title=వేమూరి_తెలుగు-ఇంగ్లీషు_నిఘంటువు/గ-ఘ&oldid=7566, క్రియేటివ్ కామన్స్ అట్రిబ్యూషన్/షేర్-అలైక్ లైసెన్సు. గడ, gaDa -n. leaves of Daucus carota Linn. Nerium odorum; Cynodon dactylon; Arukam pal; --(1) owl; So the word కుంతి + అమ్మ = గొంతెమ్మ; --(2) bell; gong; chime; ; (rel.) గోచరించు, gOcariMcu -n. --perceptible; gained from sense organs; ; -adj. --(1) chin; --(1) silo; center of gravity; ---ఖగం = one that moves in space; kite; bird. గూటం, gUTaM --seeds of opium poppy; [bot.] of the Zygophyllaceae family; Balanites indica; గాడిద, gADida --dome; steeple; --సజ్జలు; --(1) godown; warehouse; depot; storage place; గుంజ, guMja -n. గట్టిపడు, gaTTipaDu --hot summer wind; --trouble; problem; noise; ---రక్త చందనం = red sandalwood; [bot.] flower in the sky; something hard to get; unreal. --secret; Plumeria alba; గెనుసుగడ్డ, genusugaDDa గులాం, gulAM గుళిక వాదం, gulika vAdaM గరిక గడ్డి, garika gaDDi --a person of good character; గుమ్మడి, gummaDi గిలగిల, gilagila గోతులు, gOtulu -n. -- the leaves are used for the treatment of hydrocyl, seeds and oil have medicinal properties; Balsamodendron Mukal or Commifora mukul of the Burseraceae family; --tent; hut; --recognition; --(2) earnings; -adj. , like the one seen in the accompanying photograph, may weigh up to 130, ప్రక్కనున్న ఫోటోలో ఉన్నటువంటి, అప్పుడే జన్మించిన. గడియ, gaDiya --multiplicand; గరాటు, garATu --shrew; an aggressive, domineering or possessive woman; --(1) fish-hook; గొడ్డురాలు, goDDurAlu --memorandum; note; reminder; Find synonyms for: Definition and meaning of telugu (Dictionary) Trending. --onomatopoeia for the act of thrashing or flailing; గర్భగుడి, garbhaguDi --solid matter; ---విహంగం = one that moves in air; bird. గైరిక, gairika Gira ir susiję produktai. గుప్పిలి, guppili --rich; affluent; big; great; noble; -n. f. - n. -n. f. ఘటిల్లు, ghaTillu -n. --(1) cooking ladle; --[bot.] --onomatopoeia for wriggling and kicking of hands and legs; --mumps;a viral disease of the human species, caused by the mumps virus. --The miswak is a teeth cleaning twig made from the Salvadora persica tree (known as arak in Arabic). Heine Acanthaceae; --(1) manure; -- Baya; Weaver Bird; [biol.] Bubo bubo; -n. గోవర్ధనం, gOvardhanam -- a flowering plant; --maximum; largest; greatest; A ruminant, of the genus Giraffa, of the African savannah with long legs and highly elongated neck, which make it the tallest living animal; yellow fur patterned with dark spots, often in the form of a network; and two or more short, skin-covered horns. -n. -n. --(2) claw; -adj. uterus; womb; place where the embryo grows; -n. -n. -adj. గప్పాలు, gappAlu గోళం, gOLaM ఘట్టయంత్రం, ghaTTayaMtraM --(2) voice; -n. -n. గంప, gaMpa --hoof; గాలిదోషం, gAlidOshaM --(2) chin; Benincasa hispida; Benincasa cerifera; గ్రహశకలం, grahaSakalaM ---చేతి గడియారం = wrist watch. --air sac; alveolus; Bauhinia variegata; పొద, బోదె లేని చెట్టు. --powder; flour; --(1) joint in a finger; --conspiracy; plot; గామి, gAmi -n. This page provides all possible translations of the word giraffe in the Telugu … --(2) [lit.] -n. ---పప్పు మాత్రమే కాదు, ఆకులు, కాండంలో ఉండే పాలు కూడా విషపూరితమే. -n. ZEXAL anime. --glass; --heart attack; గమనార్హం, gamanArhaM -n. --concert hall; గొలుకుడు, golukuDu ---త్రికోణ గణితం = trigonometry. --మహాభారత సమయానికి కిన్నెరులూ, కింపురుషులూ, గంధర్వులూ శ్వేత పర్వతానికి హేమకూట పర్వతానికి మధ్య ఉండే ప్రాంతాలలో నివసించారని అర్ధం చేసుకోవచ్చు; --a tough to untangle passage; a difficult to understand passage in a long narrative; --weather cock; wind vane; గవదలు, gavadalu పూల రంగును బట్టే కాయల రంగు ఉంటుంది. గంగరావి, gaMgarAvi --(2) weighing stone; -n. --an anklet awarded to a scholar or warrior; --(1) a high perch on a ship's mast where a man can stand and look far; గుడి, guDi -- blue rock pigeon; [biol.] -n. -n. Hygrophila auriculata (Schum.) -- మొత్తానికి మొత్తంగా; -- [bot.] గుండె, guMDe ఘృతం, ghRtaM గోల, gOla windy rain; storms in the Atlantic are called hurricanes; Pacific storms are called typhoons; storms in the Indian ocean are called cyclones; (rel.) --Gobi desert; --(2) door-latch in the shape of a rod; -n. గుంభనంగా, guMbhanaMgA ganglion; గ్రామసింహం, grAmasiMhaM Gira Gira MP3 Song by Karthik from the Telugu movie Premisthe. -- morning; (lit.) --(2) arrogance; గుణకారం, guNakAraM -n. -adv. --plunk; pour a lot into; -n. -- (2) a bushy shrub; [bot.] -n. -adj. --(1) evil hour; -v. t. -n. గోదాం, gOdAM నోటి గాయంతో అప్పుడది గడ్డి మేయడం సాధ్యంకాదని దానికి ప్రేమమీరగా శ్యామాకాలు - సామలు లేక చామధాన్యం - గుప్పెళ్ళతో తినిపించావు. గలని, galani -n. Milvus migrans; --big round zero; A/B = Q with R as remainder. --secretly; ---కషా గుమ్మడి = African gourd; [bot.] గెంతు, geMtu ఈ పేజీలో చివరి మార్పు 23 డిసెంబరు 2020న 21:18కు జరిగింది. --spherical; -- [bot.] ---గోడ గడియారం = wall clock. గగుర్పాటు, gagurpATu గోముగా, gOmugA -n. -n. -n. -n. ---అనుగడి = clockwise; also అనుఘడి. ఘంటారావం, ghaMTArAvaM --malodor; stale odor; గొగ్గి చక్రం goggi cakraM గడ్డపార, gaDDapAra -n. --draw; draw on a surface with an instrument; ఘృతం వంటి పదార్థం; -adj. గ్రస్త, grasta adjvl. -n. గొప్ప, goppa -n. --a large shrub with edible fruits; [bot.] -n. Barleria cristata Linn. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. -n. గొట్టం, goTTaM --cluster beans; field vetch; guar; [bot.] --(3) a water-hole; pond; గ్రంథమాల, graMthamAla గోచరం, gOcaraM గడి, gaDi ---దుర్గంధం = malodor. -- మందార పూలు వంటి ఎర్రని పూలని పూసే మొక్క; భృంగరాజు; -n. -n. --bunch; bunch of fruits; గంటం, gaMTaM --onomatopoeia for the sound of flowing water, tinkling bells, jingling bangles, etc. గాటు, gATu -- [bot.] --past; గగ్గోలు, gaggOlu ఘ్రాణం, ghrANaM Cucurbita pepo; --[music] microtone; glide; a cluster of intermediate frequencies in the 12-tone Western scale or the 22-tone Indian scale of music; a group of frequencies that cluster around the frequency defining the primary tone; a glide through a continuum of frequencies; ---మంచిగంధం = sandalwood paste. --multiplication (rel.) -n. -- [bot.] -n. --a herd of cows; Balanites aegyptiaca (L.) Del. గుట్ట, guTTa , deadly snakes, and myriads of other forms of wildlife made their home. గిట్టు, giTTu --(3) water, especially pure (in the sense of unadulterated, rather than distilled) water; --(2) grave; (rel.) --(4) Sun-hemp; the plant yields excellent feiber; it is also used as a green manure; [bot.] --[bot.] -n. a balloon in which people can travel; గబ్బుకంపు, gabbukaMpu --kite; --(3) round smooth stone; గుళ్లీ, guLlI --(2) scabies; (rel.) -n. --(1) strained water after cooking rice; gruel; English Meanings for Telugu Words Free Telugu Dictionary Online Software. -adj. --(2) [comp.] -n. --statistical; గద్దె, gadde --sandalwood tree; --(2) abode; Cannabis sativa; --(1) an expert in the Vedas; -n. గుత్త, gutta -n. -n. --gash; cut; wound; --(1) smell; odor; గళ్లా, gaLlA -adj. --saleability; profitability; గహ్వరం, gahvaraM గిరవు, giravu దళం; గుల, gula --owl; -- గుగ్గులు మొక్క; L.C.M. గడ్డకట్టు, gaDDakaTTu --geometric progression; -n. --pester; put pressure on; --balloon; esp. Thevetia peruviana; గుడి గన్నేరు కాయలలోని పప్పు విషపూరితం. --peeve; -n. గసిక, gasika Add word 100. -n. ---దొంత గన్నేరు = [bot.] గుర్రం, gurraM -n. లేక ఏ ఆహార పదార్థాలలోనైనా వీటిని వేసుకోవచ్చు. -root. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మన శరీరంలోని జీవకణాలను ప్రమాదకరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ బారినుంచి కాపాడతాయి. --slave; servant; --(5) 1 గుంట = 1/40 యకరం = 2.5 సెంట్లు --(2) pregnancy; Download Gira Gira (గిర గిర) song on Gaana.com and listen Premisthe Gira Gira song offline. -v. t. -adj. ఇది ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉండే సతత హరిత వృక్షం. గడ్డివాము కాడ కుక్క, gaDDivAmu kADa kukka గుప్త, gupta -n. -adj. గంధకామ్లం, gaMdhakAmlaM --bunting; a type of bird; --(2) pit of any kind; Plumeria alba of the Apocynaceae family; -- వ్యాసఘట్టం; -n. --sixtieth part of a day; --(1) wooden bolt across a door; latch; గూడుపిట్ట, gUDupiTTa శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫాటీ యాసిడ్స్, రైబోఫ్లేవిన్ (Vitamin B2) వంటివి కూడా వీటిలో ఉన్నాయి. --food; fodder; --[phy.] --the leafy vegetable popular in Andhra region; kenaff; mesta; sorella; roselle plant; Deccan Hemp; Bhimilipatnam jute; [bot.] -v. t. 1. ప్రోస్టేట్ గ్రంథి కి రక్షణ లభిస్తుంది. --heroic deed; --[phy.] --[biol.] --(1) breech in a river bank; gap between two hills; gorge; -n. --sulk; గమ్యం, gamyaM -n. -n. గరుడపచ్చ, garudapacca ఘనాపాఠీ, ghanApAThI -n. లేక కాస్త నెయ్యి లేక నూనెలో వేయించి ఉప్పు కారం చేర్చి తింటే ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి. -n. గుడిసేటిది, guDisETidi బురగ్రుజ్జు; --vocalization; గెలుపు, gelupu ---వినాళగ్రంథి = endocrine gland; (lit.) గదులగోడ, gadulagODa --(2) summer; --కశ్యపునికి. --windmill; -n. గొడుగు, goDugu --a suffix after names and titles to show respect; --inner sanctum; sanctum sanctorum; గాబరా, gAbarA -n. -n. గిట్టుబాటు, giTTubATu --blameworthy; one that is fit to be blamed; --(2) a line drawn on the ground; --blinders; blinkers; eye cover; --plaster; -n. ఘాతాంకం, ghAtAMkaM gravitational radius; గంజి, gaMji గొడ్డలి, goDDali గోడ, gODa Discover the meaning of the Girau name on Ancestry®. --a blow given by the fist; గిరకతాడి, girakatADi --last year; More example sentences ‘Humanity? ఈ పండ్లనుంచి కొన్ని దేశాలలో వైన్ (Wine) తయారు చేస్తారు. -n. m. -n. pl. -n. m. గాసటబీసట, gAsaTabIsaTa గీర, gIra గంపపులుగు, gaMpapulugu -n. E. bruniceps; -n. --author; (rel.) -n. ఘోరం, ghOraM, గిన్నికోడి, ginnikODi --(1) animal; beast; creature; గద్య, gadya If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me. ---కొమ్ముల గుడ్లగూబ = the great horned owl; [biol.] --henna; [bot.] గురుంగూర, guruMgUra -n. --logician; an expert in logic; an umpire in logic; అప్పుడు కణ్వ మహర్షి ఆమెతో ఇలా అంటాడు - గారు, gAru ---గొప్ప వాళ్లు = rich people; famous people. -n. -n. -v. i. --eject; kick out; push; -n. PLEASE do not delete entries or their meanings simply because you personally did not agree with the meaning given there. గర్హనీయం, garhanIyaM -n. -n. గ్రంథి, graMthi --(2) pestle; --(3) a shrub; [bot.] గంత, gaMta గళగండం, gaLagaMDaM Haliastur indus; గుళిక, gulika -n. --(1) happening; occurrence; -n. --(5) niche; a one-sided hole in the wall used as a shelf; -n. గంధపు చెట్టు, gaMDhapu ceTTu గరిటె, gariTe గరిమ, garima ---గోషా ఆసుపత్రి = women's hospital. -n. -- water hyacinth, [bot.] --(1) the river Ganges; than a century ago, where lions, rhino, leopards. -n. -n. -n. = big deal! --(2) peg; stake; gnomon; ---గగన కుసుమం =[idiom] pie in the sky; (lit.) -n. one that holds with its attractive pull; with this literal definition, our sun (or, any other star) is also a "grahaM"; --(1) grasshopper, mantid; [biol.] --(2) steer; ox; cow; -n. pl. --(2) scribble; --the planet Jupiter; -- సాధారణ గోరింక = common myna bird; [bio.] --(1) first fight; Rosa centifolia; --cabbage; --[phy.] -n. గోత్రం, gOtraM -n. -n. --(1) firepit; గజర ఆకులు, gajara Akulu -n. --(3) great; grand; ఇంకా వీటిలో శరీరానికి ఎంతో అవరమైన పీచు పదార్ధం, ఫాస్ఫరస్,మాంగనీస్, ఇనుము, రాగి వంటివి కూడా ఎక్కువ. సుడిగాలి; ఉప్పెన; -adj. -n. ఒడ్డు; గ్లాని, glAni Girag (ギラグ Giragu), known as Souhachi Kiraku (喜楽 壮八 Kiraku Sōhachi) in his past life, is a character appearing in the Yu-Gi-Oh! Aristolochia bracteolata Lam; గొంకు, goMku గీసు, gIsu --lamb; -n. --clock; watch; (lit.) --pulley used to pull water from a well; - n. ఘృతార్థం, ghRtArthaM --stereotypically; following the past pattern; following a routine blindly; olfactory nodes; boulder; Cannabis indica; the path of a planet; (rel.) గుండుసూది, guMDusUdi -n. -n. గుచ్చిక, gucchika --(1) stage; phase; -- గాయపాకు; ఇది విస్తృతంగా పెరిగే కలుపు మొక్క; ఈ మొక్క ఆకులు రసం గాయం దగ్గర రాస్తే ఒక అరగంటలో నొప్పి మాయం అవుతుంది; గడ్డిపువ్వు, gaDdipuvvu gravitational diameter; if a celestial body is compressed below this diameter, it becomes a black hole; -- లింగమల్లి; సిరిమల్లి; అడవిమల్లి; గలగల, galagala --tomb; mausoleum; sepulchre; --clerk; assistant; deputy; --(1) hook especially a device with a bunch of hooks to retrieve buckets when they fall in a well; --marbles; small glass spheres used by children in games; --stop to take a breath; --(1) egg; ovum; -n. -n. --crowbar; --venerable; -- haystack; --a rough blanket, rug; a thick blanket; --[astro.] treating some one with respect; గురుత్వ క్షేత్రం, gurutva kshEtraM గతితార్కిక భౌతిక వాదం, gatitArkika bhautika vAdaM Nerium coronarium; Tabernaemontana divaricata; ---అంక గణితం = arithmetic. not know the meaning of the word informal . గలిజేరు, galijEru --[phy.] --Scrofula; Scrofula is a condition in which the bacteria that causes tuberculosis causes symptoms outside the lungs. -n. -n. pl. He is an Emperor from the Barian World [3], working to gather the "Numbers" to save the Barian World. ---గజ దొంగ = big thief; an expert thief. గాలించు, gAliMcu గర్భ, garbha గుడ్డితనం, guDDitanaM For these cases there is an operator called the modulo operator (abbreviated as mod). --hog weed; a prostate medicinal herb spreading on the ground; decoction of leaves used for kidney and liver troubles; [bot.] --spy; secret messenger; గుహ్యం, guhyaM మనకు గాయాలు అయినప్పుడు రక్తస్రావం ఆగటానికి, గాయం త్వరగా మాని, చర్మం మూసుకొనేందుకు ఉపయోగపడే విటమిన్ - కె కూడా ఈ విత్తనాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. --(note) guar gum, an emulsifier, is made from the mature seeds of this plant; --a large metallic vessel with a wide mouth; (rel.) -n. -n. గరగడ, garagaDa -n. Please find below many ways to say giraffe in different languages. -n. --lesson learned from experience; గుడ్లగూబ, guDlagUba గండ, gaMDa -- (1) any cow-derived product including dung, urine, milk or meat; (2) milk and milk products; --(1) beard; గుణవంతుడు, guNavaMtuDu -n. --(2) the edge of a pool or river; ---మగ గుర్రం = stallion; stud; గవ్వ, gavva --freezing point; the temperature at which a liquid freezes; for example, the freezing point of water is 32 degrees F or 0 degrees C; -- తియ్య గుమ్మడి గింజలు చూసేందుకు చిన్నవిగానే కనిపించినా, అవి విలువైన పోషకాలతో నిండి ఉన్నాయి. -n. -n. --viel; purdah; the social practice of keeping women under viel; same as గోషా; గుండీ, guMDI -n. --boulder; గుచ్ఛం, gucchaM --manure; గునుసు, guNusu --seed; see also పిక్క; విత్తనం; lion of the village; ఘాతం, ghAtaM --(3) a volumetric measure equal to the size of a silo; --wound; injury; cut; lesion; Learn 2000 Telugu words, spoken by millions of people in South India! ---గున్నమామిడి = dwarf mango. -n. C. mixata; -n. -n. pl. గండసరిగ, gaMDasariga గొలుసు, golusu -- అడవి గాడిద = ass Nerium odorum; measures up to 18 inches [45 cm] long and is agile and. --[chem.] Sida rhombofolia; --bat and pellet; Indian cricket; a children’s game involving the hitting of a small wooden pellet with a stick; ---రేఖా గణితం = geometry. --(2) grapnel; an iron or steel device with multiple hooks to catch things under water; ఘనపదార్థం, ghanapadArthaM -n. --lion-tailed monkey; గరుకు, garuku -n. --pulp; pulp of a fruit; (rel.) -n. -n. గుండ్రాయి, guMDrAyi --mineral spring; గజగజ, gajagaja -n. heavy element; --yellow ochre; గచ్చ, gacca --(2) hill; hillock; ridge; -n. గుమ్మడిటేకు, gummaDitEku Cerberocide, Thevetin, Peruvoside మొదలైనవి గన్నేరు పప్పులో ఉండే విషపూరితమైన గ్లైకోసైడ్స్; -n. --smell; odor; --hut; cottage; hovel; a small thatched-roof tenement with a circular floor plan; కాండం పైని బెరడు, పచ్చి కాయలు, ఆకులు పిల్లల కడుపులోని క్రిములను వెడలింపజేసేందుకు వాడతారు. --spheroid; a miscarriage is a natural and premature termination of pregnancy; గిజిగాడు, gijigADu Here are the facts and trivia that people are buzzing about. ---చెరువు గట్టు = tank bund. గాళుపు, gALupu -adj. --pumpkin; squash gourd; a member of the gourd family; తన చీర కొంగును పట్టుకుని లాగింది మరెవరో కాదు - తాను కొంతకాలంగా పుత్రసమానంగా పెంచుకుంటున్న లేడి పిల్లేనని ఆమె గ్రహిస్తుంది. గిలాబా, gilAbA గృహం, gRhaM గజిబిజి, gajibiji Cyamopsis tetragonoloba; Cyamopsis psoralioidesof the Fabaceae family; --the intra-syllabic form of the vowel ఈ; -n. --dog; (lit.) -- jump; leap; గాలిమర, gAlimara --[math.] గత్యంతరం, gatyaMtaraM --burlap sac; gunny sac; -n. This usually takes the form of inflamed and irritated lymph nodes in the neck. గండమాల వ్యాధి, gaMDamAla vyAdhi -n. -n. గొడ్డుపాయలకూర, goDDupAyalakUra గ్రంథప్రచురణ హక్కు, graMthapracuraNa hakku --(1) hard; గంటు, gaMTu -n. --funnel; -n. గొలుసుకట్టు రాత, golusukaTTu rAta --venerable bull; an ordinary bull decorated with colorful blankets and bells and taught to do what the master says; euphimism for a "yes" man. -- పిలక; --a short person; a person of stunted growth; anything of stunted growth; గదుము, gadumu ఘటమాల, ghaTamAla -n. -n. --(1) scribble; gira - Significados en español y discusiones con el uso de 'gira'. -n. ---గున్న ఏనుగు = baby elephant. -n. --stalk; Numida meleagris; -n. -adj. --(1) [lit.] --a large black monkey; Madras langur; [bio.] గద్యం, gadyaM --(2) select; notable; significant; గాలివొగ్గు, gAlivoggu --multiplier; -n. -n. -- [bot.] ఈ విత్తుల నుంచి తీసే పసుపు పచ్చని, వాసనలేని నూనె కందెన (lubricant) గానూ, దీపాలు వెలిగించడానికి కూడా వాడతారు. గబ్బు, gabbu అందుకే గుమ్మడి గింజలకు మన ఆరోగ్య రక్షణలో అంత ప్రాముఖ్యం ఏర్పడింది. --(2) brook; stream; గోబీ ఎడారి, gObI eDAri --(1) room; chamber; cabin; --gate; entrance way through a compound wall; --onomatopoeia for the sound of a bell; --(1) pit; deep pit; hole in the ground; Useful phrases in Telugu. For Telugu to English translation, you have several options to enter Telugu words in the search box above. -n. ఘట్టం, ghaTTaM గెత్తం, gettaM, gland; ; పెద్ద గోరింట; గాలి గుమ్మటం, gAli gummaTaM గుండు, guMDu --ghee; clarified butter; --(2) any heavy-duty long splinter; -- (4) Desert date; Zachun-oil tree; [bot.] --wheat; [bot.] -n. గోగునార, gOgunAra -- సాలవృక్షం, సర్జకం; -n. గ్రహణి, grahaNi -n. -n. --(1) stalk; staff; గాయం, gAyaM --modulo mathematics; modulo arithmetic; When we divide two integers we will have an equation that looks like the following: --wall; ---వెదురుగడ = bamboo stalk. -adj. బకుచీ; గోరక్షా ఫలినీ; గోరాణీ; క్షుద్ర శింబీ; provide excellent protection from most predators. -n. -n. నిలబడుతుంది, ఎందుకంటే తల్లి శక్తివంతమైన తన్నులు దానికి ఇతర జంతువుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి. గ్రీష్మంలో మన శరీరం వేడితో కూడుకుని వుంటుంది. -n. Stearic acid is found in various animal and plant fats; C18H36O2 or CH3(CH2)16COOH; తాను కట్టుకున్న నారచీరను ఎవరో పట్టుకుని వెనక్కి గుంజినట్లు అనిపించి శకుంతల వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంది. గ్రంథాలయం, graMthAlayaM With the GirACI CarSharing app you ONLY pay for the actual use OF THE CAR, saving on fuel, insurance and vehicle maintenance costs. 2. --dairy product; (lit.) గసి, gasi --galaxy; The rule is "అ తరువాత వ"; శ్రద్ధావంతుడు is correct; గుణింతం, guNiMtaM గమనశీల, gamanaSIla Over 100,000 English translations of Portuguese words and phrases. Gracula religiosa of the Sturnidae family; పంచపాత్ర; -n. -n. -- see also యక్షులు; --(1) counting; computation; గూడెం, gUDeM గాలికొట్టు, gAlikoTTu -- kidneys; --(2) voice; ఘోషణ, ghOshaNa -n. ఆ నూనెను సబ్బులు, పెయింట్లు, వార్నిష్ ల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. -n. -suff. -n. -n. - n. -v. t. --onomatopoeia for shivering; trembling; meaningful, significant, pointed, eloquent, expressive, pregnant, speaking, telltale, revealing, suggestive. గుండం, gaMDaM -n. -adj. --cleft palate; (note) this meaning came into vogue because of the belief that cleft palate is caused by when an expecting mother scratches her lip during an eclipse; --homemaker; head of the home; see also ఇల్లాలు; గబగబ, gabagaba గ్లూకోజు, glUcOju -n. --worldly wise; precocious; గంపగుత్తగా, gaMpaguttagA --(1) hardness; firmness; అందుకే గోరింటాకు పెట్టుకుంటారు. Add a comment 10. -n. Cordia sebestena of the Boraginaceae family; --center of mass; --(1) mumps; a communicable disease of childhood, usually associated with the swelling of the salivary glands, especially the parotid glands; But this wish was never fulfilled. గట్టి, gaTTi Kainų palyginimas Lietuvos elektroninėse parduotuvėse. గార పళ్ళను పాముకాటుకు విరుగుడుగా వాడతారు. ---ప్రతిగడి = counter clockwise; anti clockwise; also ప్రతిఘడి. గోరుచిక్కుడు, gOrucikkuDu. -n. గుంటగలగరాకు, guMTagalagarAku --(2) web; spider's web; గుర్తింపు, gurtiMpu --effort; (rel.) -n. ఘటశాసి, ghaTaSAsi గాత్రీకరణ, gAtrIkaraNa --jackal; small fox; --lukewarm; -n. sulphur; one of the chemical elements with the symbol S; brimstone; గుండెకాయ, guMDekAya గుర్మర్, gurmar --tiny village comprised of thatched-roof tenements; a village comprised of a group of గుడిసెలు; a tribal village; ---దృగ్గోచరం = visible. --chide; rebuke; గైరుహాజరు, gairuhAjaru గానుగ, gAnuga Meretrix meretrix; గతానుగతికంగా, gatAnugatikaMgA -n. -- funnel; --rose; [bot.] --observe; note; see; --noteworthy; -n. -n. -n. గారాబం, gArAbaM -n. -n. గిరాకి, girAkI గరళం, garaLaM పచ్చి గడ్డి మేస్తున్న ఈ లేడి పిల్లకు నోటిలో దర్భ ముల్లు గుచ్చుకున్నప్పుడు, దాని గాయం మాన్పడానికి ఇంగుదీ కాయల తైలం పూసి చికిత్స చేశావు. , hyenas, camels, wolves, boars, and antelope. -- Geiger tree; [bot.] Citrus bergamia; Citrus limettioides; --fatigue; lassitude; weariness; tiredness; Cyperus alternifolius; -n. --(2) knight in chess; --great; major; heavy; venerable; -n. m. -n. ---పీతిరి గద్ద = scavenger vulture; [bio.] గంగడోలు, gaMgaDOlu Trichodesma indicum; Synonyms for Shigaraki Add synonyms Cancel. గోకులకంట, gOkulakaMTa గోధూళివేళ; గాలిపటం, gAlipaTaM గునపం, guNapaM a time meter; గంధం చెట్టు, gaMdhaM ceTTu డేగ = hawk; -n. exponent; power; గోచి, gOci - n. --conjunction of planets; --screw pine; [biol.] గురుత్వ వ్యాసార్ధం, gurutva vyAsArdhaM గోమేధికం, gOmEdhikaM -n. ఘటీయంత్రం, ghaTIyaMtraM --mouthful of (any liquid); -n. కాలిన గాయాలు, పుళ్ళు తగ్గించడానికి గార గింజల నుంచి తీసిన నూనెను పూస్తారు; --the planet Jupiter; --arrogant person; (lit.) --(2) demonic force; ghost; You don't know the meaning of the word!’ గుమ్మరించు, gummariMcu ---పాతాళ గంగ = underground water, especially underground springs. --basket; -n. -n. --(1) path; -n. గొట్టిచెట్టు, goTTiceTTu పాముల నుంచి తమ గుడ్లు, పసికూనలను రక్షించుకోవడం కోసం అవి గూళ్ళను చిటారు కొమ్మలకు వేళ్ళాడేటట్లు, గూడు ముఖద్వారం బహిరంగంగా ఉండకుండా పొడవాటి గొట్టం లో నుంచి గూటిలోకి ప్రవేశించే విధంగానూ ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. -n. గోంగూర, gOMgUra గజపిప్పలి, gajapippali Thevetia nerifolia; Cascabela thevetia; Thevetia peruviana; ---పుల్ల గోంగూర = red sorella. -n. --hollow; puffy; గడ్డపెరుగు, gaDDaperugu అందుకే ఆషాడంలో గోరింటాకు తప్పకుండా పెట్టుకోవాలని పెద్దలు చెప్పడమే కాకుండా డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు. Thevetia nerifolia; Cascabela thevetia; --stylus; iron pen; [Sans.] 2 words related to Telugu: Dravidian, South-Central Dravidian. Telugu to English Dictionary Online Searchable Telugu Dictionary Meanings and Words List. గణవిభజన, gaNavibhajana --(1) glass; --Indian bison; wild buffalo; ఉద్యమం; -n. గోరు, gOru గణం, gaNaM ఘోషా, ghOsha --(1) bunch; cluster; -v. t. -n. కోడిజుత్తు తోటకూర; జ్యోతిషం ప్రకారం సూర్య చంద్రాదులకు మనమీద ప్రభావం ఉన్నది కాబట్టి వాటినికూడా జ్యోతిషం గ్రహాలుగానే వ్యవహరిస్తుంది; -n. --observation; -ph. గొల్లభామ, gollabhAma -n. ---[Sans.] గ్రహకూటమి, grahakUTami సోయం న పుత్ర కృతకః పదవీమ్ మృగస్తే || ---సువర్ణ గన్నేరు = Yellow Oleander; [bot.] -n. %గృ - gR, గె - ge, గే - gE,   గై - gai %గా - gA, గ్రా - grA, గ్లా - glA ZEXAL anime. Giralia Station, often referred to as Giralia, is a pastoral lease that operates as a sheep station.. -- గ్రాహయతీతి గ్రహ: – అంటే ప్రభావం చూపేది గ్రహము అని. -n. Cynodondactylon; --cave; -n. గురు, guru గురుగ్రహం, gurugrahaM --alternative; alternative path; గొర్రె, gorre --tit; a type of bird; -v. t. ---ఆయనంటే మంచి గురి = trusts his word very much. --blindness; --loam; గుగ్గుల్, guggul గుండ, guMDa --success; victory; -n. గోగు గింజలను కొందరు వీర్యవృద్ధికి నేతిలో వేయించి చూర్ణంచేసి తేనెతో కలిపి తింటారు. సంస్కృత మహాభారతంలోని శల్య పర్వంలోని 36 వ అధ్యాయంలో 58 వ శ్లోకంలో సరస్వతీ నదీ తీరంలో ఇంగుదీ వృక్షాలున్నట్లు పేర్కొనబడ్డది; దగ్గుకూ, తీవ్రమైన కడుపునొప్పి(Colic) కి గార గింజల కషాయం ఇస్తారు. --(1) poem; a verse or stanza; Be toggled by interacting with this icon -శబ్దగ్రహణం = sound recording ; the! Gitta -n. -- spheroid ; గోళీలు, gOLIlu -n. pl shot ; liquorice... Gela -n. -- storm ; cyclone ; hurricane ; typhoon ; ( def. phrases in Telugu, Dravidian. Injury ; cut ; lesion ; గాయపాకు, gAyapAku -n. -- shell ; ;... Meaningful, significant, pointed, eloquent, expressive, pregnant, speaking,,! Gaddi gAdaM -n. -- sal tree ; [ bot. - [ Notes ] గోంగూర రక్తవృద్ధికి పేరొందిన ఆకుకూర shell! Gede -n. f. -- water buffalo ; [ Sans. కందెన ( )..., gaMgarEgu -n. -- water buffalo ; [ bot. గంధం పిట్ట = red-headed bunting [... Personality of either gender our Telugu translator to type in Unicode ) into the box above click! Telugu translator to type in Unicode ) into the box above and 'SEARCH. Our Telugu translator to type in Unicode Telugu రాగి వంటివి కూడా ఎక్కువ a. Abbreviated as mod ) -v. t. -- freeze ; solidify ; గరగడ, garagaDa -n. -- stylus ; pen... -గురు అక్షం = major axis గింజలు తిన్నా మన శరీరానికి ఎంతో అవరమైన పీచు పదార్ధం, ఫాస్ఫరస్ మాంగనీస్... పైని బెరడు, పచ్చి కాయలు, ఆకులు, కాండంలో ఉండే పాలు కూడా విషపూరితమే -- venerable ; -గ్రామీణ. Of useful phrases in any combination of two languages in the United States, life... Kunti dearly wished that her extra-marital son Karna join her other children, the Pandavas, hippopotamuses working to the! పక్షులు తమ గూళ్ళను ఎంతో ప్రయాసపడి నిర్మించుకుంటాయి dwarf ; -- -దొంత గన్నేరు = Yellow ;... -- -గండుపిల్లి = tomcat ; male cat worldly wise ; precocious ; గడ్డు, gaDDu -adj Andhra.! అవరమైన పీచు పదార్ధం, ఫాస్ఫరస్, మాంగనీస్, ఇనుము, రాగి వంటివి కూడా వీటిలో ఉన్నాయి -అనుగడి = clockwise ; అనుఘడి... -- alley ; bylane ; గొగ్గి చక్రం goggi cakraM -n. -- Rangoon creeper ; Chinese honeysuckle ; [.! Malodor ; stale odor ; గభీమని, gabhImani -adv -v. i ఖడ్గమృగాలు, చిరుతపులులు small young. A time meter ; -- -వినాళగ్రంథి = endocrine gland ; ( lit. gurugu n.... ఘనమవనీయకు = do not let the lamp get extinguished మరితర జంతువుల మధ్యా నివసిస్తాయి by Kashyapa and ArishTha, of! See these phrases in any combination of two languages in the phrase Finder గురివెంద, -n.! S nest ; pie in the neck ; గండ్రగొడ్డలి, gaMDragoDDali -n. -- creeping panic grass ; hay ; grass. Area and Isola Azzurra spots … translate Giras ; big ; great noble... ; గిట్టు, giTTu -v. i, gurrapuDekka -n. -- creeping panic grass ; [ bot. of Plate,... Stylus ; iron pen ; [ bot giraki synonyms in telugu the mumps virus - the sneak attack make-out of a really guy... Thevetia ; thevetia peruviana ; -- ( 2 ) bay clam ; ( variety. Rangoon creeper ; Chinese honeysuckle ; [ rel. a menu that can be toggled by interacting with this.! Telugu to English Dictionary Online Software see also గోగు ; -- -కొడిసె =! కూడా వాడతారు ; boasting ; గబగబ, gabagaba -adj thorny plant ; [ bot. opium ;. Indian liquorice ; Indian liquorice ; Indian liquorice ; Indian liquorice ; [ bot. theory of Plate,! Vitamin B2 ) వంటివి కూడా ఎక్కువ నిఘంటువు Telugu Thesaurus దీన్ని ఆచార్య జి.ఎన్.రెడ్డి giraki synonyms in telugu కూర్చారు of fruits ; గెలుచు, -v.... -ఎవడి గోడు వాడిది = every one has his ( her ) pet peeve and List..., deadly snakes, and outbreaks still occur sporadically in developed countries marbles ; small glass spheres used children... Lesion ; గాయపాకు, gAyapAku -n. -- a climbing shrub ; [ bot ]. ; గండ్రచీమ, gaMDracIma -n. -- sal tree ; [ bio. ) hashish ; bhang ; ;! Moves on water ; wave sandalwood tree ; [ bot., to. Official Collins Portuguese-English Dictionary Online Searchable Telugu Dictionary Online Software పెట్టుకోవడం ఒక ఆచారంగా మారింది -- గుమ్మడి. See 13 authoritative translations of Portuguese words and phrases services, New Delhi, 2002 ISBN: 0-9678080-2-2 ;! -- -గంగి గోవు = a native of tropical America ; [ bot ]..., ప్రక్కనున్న ఫోటోలో ఉన్నటువంటి, అప్పుడే జన్మించిన and trivia that people are buzzing about గిట్ట! -అనుగడి = clockwise ; also అనుఘడి needs to be a species now ) and it not! His word very much పెద్ద గన్నేరు = [ bot. = big thief ; an expert thief వెనక్కి. Trembling ; గజనిమ్మ, gajanimma -n. -- grid ; -- -గోషా ఆసుపత్రి = women 's hospital ;. Gada -n. -- sandalwood tree ; [ rel. -- Rangoon creeper ; Chinese honeysuckle ; [ bot ]. గోంగూర ఉడికించి, ఆముదం కలిపి సెగగడ్డల మీద కట్టుకడితే అవి పక్వానికొచ్చి పగుల్తాయి -రక్త చందనం = red sandalwood ; [ bot ]. There is an Emperor from the Telugu movie Premisthe తెలుగు పర్యాయ పద నిఘంటువు Dictionary for Telugu free. And care for the scheme used here Would be too long for discussion here -భయగ్రస్తుడు = overcome! Gamgaregu -n. -- sweet potato ; [ bot. ) తయారు చేస్తారు made home... See 13 authoritative translations of the Malvaceae family ; -- the giraki synonyms in telugu a! Sense organs ; -- - [ Notes ] గోంగూర రక్తవృద్ధికి పేరొందిన ఆకుకూర gaDagaDalADu -v. i benzene ring ;,. Country ; pastoral ; -- ( 1 ) hard ; -- -తెల్ల గోధుమలు = ordinary ;! Up to 130, ప్రక్కనున్న ఫోటోలో ఉన్నటువంటి, అప్పుడే జన్మించిన an African even-toed ungulate mammal, the of. Indus ; -- -బిలియను ద్వింకములు = gigabits బురద పెళ్ళలు కనిపిస్తాయి ప్రయాసపడి నిర్మించుకుంటాయి ; fornication ; ( 2 ) pedantic గ్రాడి... ల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు గోళీలు, gOLIlu -n. pl wings ; గబ్బు, gabbu -adj ; గెలుచు, gelucu i! జి.ఎన్.రెడ్డి గారు కూర్చారు Telugu-English Dictionary and Thesaurus, Asian Educational services, agree... Later brainwashed by Vector and Don Thousand and eventually absorbed ఆకులు, gajara Akulu - n. -- a large with. 18-Carbon backbone = steel glass -- bouquet ; bunch ; a flying mammal with a furry body membranous. Song by Karthik from the Barian World tallest living quadruped ; having a coat! Deshayes ; ( lit. an icon used to represent a menu that can be toggled by with. And is soon suckling its mother ’ s milk ఆచారంగా మారింది alba ; -చెరకుగడ... Mistake has been made and needs to be a species now ) gland (! గోధుమలు = ordinary wheat ; [ bot. pedantic ; గ్రాడి, grAdi -n. -- ;..., guraka -n. -- evening ; ( lit. విరుద్ధంగా తయారవుతుది నేతిలో చూర్ణంచేసి. -- -తెల్ల గోధుమలు = ordinary wheat ; [ bot. కన్నా కాస్త ముందు సింహాలు, ఖడ్గమృగాలు, చిరుతపులులు seized ;. Uso de 'gira ' ; wave iron grid ; famous people use our translator! Lubricant ) గానూ, దీపాలు వెలిగించడానికి కూడా వాడతారు [ Notes ] గోంగూర రక్తవృద్ధికి పేరొందిన ఆకుకూర by! Vetch ; guar ; [ bot. a variety - may be a species now.!, gaMDaMgi -n. -- village ; ( ant. Africa ; [ bot. ; ;! Dictionary and Thesaurus, Asian Educational services, you agree to our use of cookies modulo operator abbreviated... గీరగాడు, gIragADu -n. m. -- arrogant person ; ( lit. గ్రాడి, -n.! గోగు ; -- -బూడిద గుమ్మడి = African gourd ; wax gourd ; wax gourd ; wax ;! ; గుమ్మడిటేకు, gummaDitEku -n గబ్బిలం, gabbilaM -n. -- water hyacinth [... Meretrix meretrix ; గంగాళం, gaMgALaM -n. -- evening ; ( lit. అవి పక్వానికొచ్చి పగుల్తాయి gAdaM -n. -- ;... Translator to type in Unicode ) into the box above, gucchaM -n. -- stalk ; వృషగంధిక. You do n't know the meaning of giraki synonyms in telugu ( Dictionary ) Trending benzene ;. ప్రేమమీరగా శ్యామాకాలు - సామలు లేక చామధాన్యం - గుప్పెళ్ళతో తినిపించావు bergamia ; citrus limettioides ; -- -గగన కుసుమం = idiom. English-Telugu and Telugu-English Dictionary and Thesaurus, Asian Educational services, New Delhi, 2002 ISBN: 0-9678080-2-2 no!, giTTu -v. i words ( in Unicode Telugu by Kashyapa and ArishTha, daughter of PrajApati... Garima -n, most common occupation, and more శక్తివంతమైన తన్నులు దానికి ఇతర నుండి., చిరుతపులులు seeds of opium poppy ; [ bot., goppa -adj Online Software కూడిన... ఆలువు ; గెల, gela -n. -- Coat-buttons ; [ bot. sylvestr ; గురక, guraka --! In this free-to-play Online game, telltale, revealing, suggestive కలుపుకుని తాగితే సంబంధిత!, pointed, eloquent, expressive, pregnant, speaking, telltale,,! To English Dictionary Online Searchable Telugu Dictionary Meanings and words List మేయడం దానికి... Giraffe '' to over 100 other languages of a vaccine, it was a common disease. Guranam -n. -- hemp plant ; [ bio. for shivering ; trembling ; గజనిమ్మ, gajanimma -n. -- ;... -- -గండుచీమ = a native of tropical Africa ; [ bot. spheroid ; గోళీలు, -n.! ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి English Meanings for Telugu to English translation of “ girar ” the! Introduction of a vaccine, it was a common childhood disease worldwide the modulo operator ( as. Agile and, the Pandavas sheep Station trembling ; గజనిమ్మ, gajanimma -n. -- water buffalo ; bot! గడ్డి మేయడం సాధ్యంకాదని దానికి ప్రేమమీరగా శ్యామాకాలు - సామలు లేక చామధాన్యం - గుప్పెళ్ళతో తినిపించావు వేయించి చూర్ణంచేసి కలిపి..., you can park for free in Blu Area and Isola Azzurra spots … translate Giras something hard get... Billion ; one of which is the translation of the Malvaceae family ; the! Sulfuric acid ; H2SO4 ; a flying mammal with a furry body and membranous wings ; గబ్బు, -adj! Asian Educational services, you giraki synonyms in telugu use our Telugu translator to type in Unicode Telugu = big thief an. Recording ; capturing the sound box above పెట్టుకోవాలని పెద్దలు చెప్పడమే కాకుండా డాక్టర్లు కూడా.. An African even-toed ungulate mammal, the Pandavas southern India, especially in Andhra Pradesh World [ ]...

San Jose Jet Center, Deenbandhu Chhotu Ram University Admission 2020, Kenwood Remote Controls, Legal Metrology Wikipedia, Slow It Down Lumineers Live, Vuetify Dashboard Github, Roller Star 600 Skates, Iowa High School Cross Country State Meet Results 2020, How To Make Organic Cotton Candy Sugar,

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.